Štampa

Dr Sаnjа Petrović Todosijević

Istraživač saradnik
Biografija:

 • Datum i godina rođenja: 07.07.1977.
 • Mesto rođenja: Šabac.
 • Školovanje: Srednja škola: 1996, Gimnazija, Šabac.
 • Fakultet: 2003, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odelenje za istoriju.
 • Magistarska teza: 2007, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za opštu savremenu istoriju, Delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji 1947 – 1954.
 • Zaposlenje: 2003 – 2004, profesor istorije
 • 2007, Institut za noviju istoriju Srbije
 • Oblast interesovanja: istorija detinjstva; istorija školstva; istorija privatnog života; istorija srpskog i jugoslovenskog društva u periodu posle Drugog svetskog rata
 • E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Bibliografija:
Monografije:

Za bezimene. Delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. 1947-1954, Beograd 2008.

Članci i studije:

 • Sanja Petrović, „Drugi život. Evropski uticaji na proces modernizacije svakodnevnog života Šapca u periodu između dva svetska rata“, u: Godišnjak za društvenu istoriju, 1-3, Beograd 2002, 123-147.
 • Sanja Petrović Todosijević, „Treba da znate, draga djeco, da mi odozgo vodimo brigu o vama i vašim potrebama: Analiza rada ustanova za brigu o majkama i deci na primeru rada jaslica u FNRJ“ , u: Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka 4, Žene i deca, Beograd 2006, 176-188.
 • Šta mogu da mislim. Bog ga dao, Bog ga uzeo: Zdravstveno prosvećivanje naroda kao deo borbe za smanjenje smrtnosti dece u FNRJ , u: Istorija 20. veka, 2, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2005, 101-112.
 • Pravilnoto nastanяvane i organizaciяta na kolektivniя život ili osigurяvaneto na nemskite deca ostanali bez roditelski griži vъv FNRЮ /1946-1950/ , u: Terorizъm, intelektualizъm, balkanski bezpokoйstva, Meždunarodniяt universitetski sminar za balkanistični proučvaniя i specializacii pri Юgozapaden universitet Neofit Rilski, Blagoevgrad 2005, 116-133. (tematsko izdanje časopisa Balkanističen forum)
 • Analiza rada ustanova za brigu o majkama i deci na primeru rada jaslica u FNRJ , u: Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, Žene i deca, 4; Helsinške sveske, 23, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2006, 176-187.
 • Zbrinjavanje dece nemačke narodnosti bez roditeljskog staranja u FNRJ 1946-1950., u: Srbija ( Jugoslavija ) 1945-2005; pokreti, ideologije, praksa, Beograd 2006,157-171. (zbornik radova sa medjunarodnog skupa)
 • Distribucija UNICEF-ove pomoći u FNRJ, u: Tokovi istorije, 4, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2006, 200-220.
 • Nova osećajnost. Institucionalizacija brige o deci na primeru rada jaslica u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, u: Istorija medicine, farmacije i narodne medicine, Institut za savremenu istoriju, Istorijski arhiv Timočka Krajina, Beograd – Zaječar 2007, 169-180.
 • Šegrti u školi života ili čekači u životnoj čekaonici. Detinjstvo u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, u: Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije, Institut za istoriju, Sarajevo 2007, 235-253. (zbornik radova sa medjunarodnog skupa)
 • Za bezimene i bolesne. Sprovodjenje UNICEF-ovog Programa borbe protiv tuberkuloze u socijalističkoj Jugoslaviji 1948-1958., u: Antropologia, Istraživačka stanica Petnica, Valjevo 2007, 297-304. (zbornik radova Društvenog odeljenja Istraživačke stanice Petnica)
 • Na tragu bezbrižnosti pod plaštom bezimenosti. Deca i detinjstvo između trajnog i novog, u: Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, Clio, Beograd 2007, 207-237.
 • Other Life. European Influence on the Process of Modernisation of Everyday Life in Šabac between the Two World Wars, u: Abstracts. 3rd Conference Uban Life and Culture in Southeastern Europe, May 26 – 29, 2005. Belgrade, Serbia and Montenegro; conference organizers Intrnational, School of Philosophy, University of Belgrade, International Association for Southeast European Anthropology, Beograd 2005, 111-112.
 • (Dis)kontinuitet bez presedana-zdravstvena politika jugoslovenske države u prvoj polovini 20.veka, Tokovi istorije 3/2007.
 • U senci gvozdene zavese. Jugoslovensko iskustvo sa UNICEF-om“, u: Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961, Beograd, 2008., str. 416-436.
 • „(Ne)uspešna akcija. Sprovođenje UNICEF-ovog Programa borbe protiv tuberkuloze u socijalističkoj Jugoslaviji 1948-1958.”, u: Tret makedonski kongres za istorija na medicinata so megunarodno učestvo. Zbornik na trudovi, Štip, 5-7 juni 2008, Štip, 2008., str. 403-415.
 • „Prodor u istorijsko. Uporedo čitanje Tomasa Mana i Andreja Mitrovića“, u: Tokovi istorije, 1-2, Beograd, 2008, str. 258-267
 • „Auf den Buchstaben, auf den Buchstaben...“, u: 60. godina Malog pozorišta „Duško Radović“. Bolje praviti dobra i lepa dugmeta nego loše brodove, Beograd 2009, str. 11-34.
 • „Platneni grad jugoslovenskih izbeglica, Yugoslav Refugee Camp, El Shatt M. E. F. Egypt 1944-1946“, u: Tokovi istorije, 3-4, Beograd 2008, str. 117-140.
 • „Ljudi bježite, auto je sigurno opet stigao da nekoga hapse. Analiza provođenja UNICEF-ovog Programa automobila i drugih prijevoznih sredstava u FNRJ 1948. – 1954”, u: Časopis za suvremenu povjest, 1, Zagreb 2009, str. 93-108.
 • „Jugoslovenski izbeglički logor El Šat, Egipat 1944-1946. Potreba i(li) potvrda“, u: Vojno-istorijski glasnik, 1, Beograd 2008, str. 217-224.
 • Grigorije Babović, Letopis Šapca 1933-1944, Beograd-Šabac, 2010, str. 232. (priredila i napisala uvodnu studiju Sanja Petrović Todosijević)
 • Sanja Petrović Todosijević, „Nacionalno vreme. Okvir za samopercepciju građana Republike Srbije“, u: Dubravka Stojanović, Radina Vučetić, Sanja Petrović Todosijević, Olga Manojlović Pintar, Radmila Radić, Novosti iz prošlosti. Znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije, Beograd, 2010, str. 61-82.
 • Sanja Petrović Todosijević, „Konstruktivno vaspitanje najmlađih pripadnika jugoslovenske zajednice. Sovjetski model na tragu poznavanja naše sopstvene stvarnosti“, u: Oslobođenje Beograda 1944. godine, Beograd, 2010, str. 382-392.
 • Sanja Petrović Todosijević, „Državne inicijative i identitet: albanske osnovne škole u Makedoniji (1944-1948)“, u: Makedonskiot identitet niz istorijata, Skoplje, 2010, str. 577-584.
 • Sanja Petrović Todosijević, „Na putu. Repatrijacija dece, pripadnika nemačke nacionalne manjine u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata (1948-1956)“, u: Tokovi istorije, 3, Beograd 2012, str. 190-225.
 • Sanja Petrović Todosijević, „U svakom Bugarinu imali smo oca, a u Bugarki majku. Jugoslovenska deca u Bugarskoj 1945. godine“, Tokovi istorije, 3, Beograd, 2013, str. 173-206.
 • Milan Koljanin, Olga Manojlović Pintar, Radmila Radić, Sanja Petrović Todosijević, Zorica Ivanović, Poslednje odredište Aušvic (katalog izložbe), Istorijski muzej Srbije, Beograd, 2015, str. 123.
 • Sanja Petrović Todosijević, „Proizvođenje heroja. Školovanje jugoslovenskih dečaka u suvorovskim vojnim školama u SSSR-u 1945-1954“, Tradicija i transformacija istorijsko nasleđe i nacionalni identiteti u Srbiji u 20. veku, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2015, str.