KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

Na osnovu člana 55., 57., 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 124/2012), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS, br.29/2013“), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01- /32 od 05.02.2014. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti broj 01-/33 od 05.02.2014. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke male vrednosti pripremila je

  • KONKURSNU DOKUMENTACIJU 
  • za javnu nabavku male vrednosti –
  •  „JNMV Usluge štampanja publikacija broj 1/2014“

Preuzmite word dokument