MA Natalija Dimić


    istraživač saradnik

 •     Datum i godina rođenja: 17. 10. 1991.
 •     Mesto rođenja: Beograd.
 •     Školovanje: Srednja škola: 2006-2010. Filološka gimnazija u Beogradu
 •    Fakultet: 2010-2014. osnovne akademske studije na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakultet Univerziteta u Beogradu; prosečna ocena: 9,87; mentor: prof. dr Radine Vučetić; tema: Pisanje  istočnonemačke štampe o Jugoslaviji 1957. godine (Neues Deutschland, Berliner Zeitung, Neue Zeit)
 •     Master teza: 2014-2015. master akademske studije na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; prosečna ocean 10,0; mentor: prof. dr Radina Vučetić; tema: Zapadnonemačka   levica i Jugoslavija 1948-1953. godine. Izmedju ideologije i pragmatizma
 •   Doktorska teza: doktorand od decembra 2015. upisane doktorske studije istorije na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; mentor: prof. dr Radina Vučetić; tema: Hladnoratovsko rivalstvo dve Nemačke i Jugoslavija (1949-1959)
 •     Zaposlenje: Od maja 2019. zaposlena u Institutu za noviju istoriju Srbije u zvanju istraživač saradnik
 •     Oblast interesovanja: jugoslovensko-nemački odnosi u 20. veku, Jugoslavija u Hladnom ratu, spoljna politika SFRJ.
 •     e-mejl: natalija.dimic@inis.bg.ac.rs ; natalijadimic@gmail.com

Bibliografija:

Monografije:

Oblast interesovanja: jugoslovensko-nemački odnosi u 20. veku, Jugoslavija u Hladnom ratu,
spolna politika SFRJ

Članci:


 • “Achievements and Limitations of Yugoslavia’s Policy in Angola during 1960s and 1970s”,
 • Afriche e orienti: rivista di studi ai confine tra africa mediterraneo e medio oriente, anno XIX,
 • numero 3/2017, 9-30.
 • „Vili Brant, Jugoslavija i jugoslovensko-sovjetski sukob: Nastajanje nove istočne politike?“,
 • Друштвене науке пред изазовима савременог друштва. Тематски зборник радова (Ниш:
 • Универзитет у Нишу 2017) [УДК: 929:32 Брант В.; 94(497.1:430)]
 • „Slika Jugoslavije u istocnonemačkoj štampi 1957. godine“, Istorija 20. veka, 2/2, 2015, 131-
 • 150. [UDK 94:327(497.1:430.2);1957;(093.2) 341.7(497.1:430.2);1950/1957;(093.2)]
 • “In Search of an Authentic Position: The First Phase of Political and Ideological Cooperation between Yugoslavia and the West European Left, 1948–1953”, Acta Histriae, Vol. 27, No. 1, (2019), pp. 55-74.


Hronologije/Bibliografije:

 • Assistant editor: The History of the Soviet Bloc 1945– 1991: A Chronology, Part 3, Csaba Bekes
 • (ed), (Budapest: Cold War History Research Center, 2016) [ISBN 978-963-12-7940-5]
 • Assistant editor: The History of the Soviet Bloc 1945– 1991: A Chronology, Part 4, Csaba Bekes
 • (ed), (Budapest: Cold War History Research Center, 2017) [ISBN 978-963-503-660-8]
 • Assistant editor: The History of the Soviet Bloc 1945– 1991: A Chronology, Part 5, Csaba Bekes
 • (ed), (Budapest: Cold War History Research Center, 2017) [ISBN 978-963-503-661-5]
 • Assistant editor: Bibliography of New Cold War History, Csaba Bekes (ed), (Budapest: Cold
 • War History Research Center, 2017) [ISBN 978-963-503-659-2]


Priređeni izvori:

 • Историјски коментари у: Милош Црњански, Политички чланци 1919-1939, приредио Часлав Николић (Београд: Задужбина Милоша Црњанског/Catena mundi, 2017)