Božica Slavković Mirić, PhD

Research Associate

Biography:

 

 • Date of birth: 16. 09. 1987
 • Place of birth: Prizren.
 • Education: High school: 2001, XIII Beogradska gimnazija, Belgrade.
 • Faculty: 2009, University in Belgrade, Faculty of Philosophy, History department, „Bataljoni Organizovanih Arnauta 1919-1921“.
 • Master’s thesis: 2010, University in Belgrade, Faculty of Philosophy, History department, „Jugoslovensko-albanski ekonomski odnosi 1945-1948. Planovi i saradnja“.
 • Doctoral thesis: 2015, University in Belgrade, Faculty of Philosophy, History department,“Političke, ekonomske i kulturne prilike na Kosovu i Metohiji 1929-1941“.
 • Employment: 2015-2018, history teacher („Vojvoda Putnik“, Belgrade); 2018, Institute for Recent history of Serbia 
 • Field of interest: History of Kosovo and Metohija between the two world wars; Yugoslav/Serbian-Albanian relations through history; the social history of Kosovo and Metohija
 • E-mail: bozica.slavkovic@gmail.com

 

Bibliography:

 

Monographs:

 • Политичке, економске и културне прилике на Косову и Метохији 1929-1941, Просвета – Принцип, Београд 2018.
 • Југословенско-албански економски односи 1945-1948“, Институт за новију историју Србије, Београд 2020, стр. 448.

 

Articles and studies:

 • „Батаљони Организованих Арнаута 1919-1920“, Војноисторијски гласник, бр. 1, Београд 2010, 133-158.
 • „Дезертирања Албанаца из Југословенске армије након ослобађања Косова и Метохије (1944 и 1945)“, Војноисторијски гласник, бр. 1, Београд 2011, 92-113.
 • „Југословенско-албански економски односи 1945-1948: планови и сарадња“, Историја 20. века, бр. 1, Београд 2012, 133-148.
 • „Батаљони Организованих Арнаута 1920-1921. године“, Војноисторијски гласник, бр.1, Београд 2012, 51-70.
 • „Југословенско-албанска сарадња у области културе, науке и просвете 1945-1948“, Историја 20. века, бр. 3, Београд 2012, 109-128.
 • „Болести на селу у Краљевини Југославији као последица културе живљења“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2012, 109-119.
 • „Шуме и шумарство на Косову и Метохији 1929-1941“, Историја 20. века, бр. 2, Београд 2013, 75-92.
 • „Рад Призренске богословије 1929-1937.“, Лесковачки зборник, бр. 53, Лесковац 2013, 294-305.
 • „Здравствена политика Краљевине Југославије на Косову и Метохији 1929-1941“, Историја медицине, фармације, ветерине и шународна здравствена култура, Зајечар 2013, 165-181.
 • „Културна политика Краљевине Југославије на Косову и Метохији 1929-1941: школство и описмењавање“, Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, књ. 1, Београд 2013, 523-545.
 • „Општи поглед на здравствене прилике у Југославији пре и после Другог светског рата (до 1960)“, (коаутор Ена Мирковић), Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2014, 157-167.
 • „Срби и Албанци у рату“, Лексикон Првог светског рата у Србији, Београд 2015, 186-193.
 • „Здравље у народном животу у традицији и свакодневици у источној и јужној Србији (Косово и Метохија), (коаутор Ена Мирковић)“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2015, 193-205.
 • „Ширење великоалбанске пропаганде на Косову и Метохији 1929-1941“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, књига 2, Приштина-Лепосавић 2016, 227-243.
 • „Призрен у јесен 1915. године - почетак албанске голготе“, Век српске голготе 1915-2015, Историја I, Косовска Митровица 2016, 339-365.
 • „Власт бана и банске управе Вардарске бановине на Косову и Метохији 1929-1941“, Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски мегу Република Македонија и република Србија, Битољ 2016, 531-546.
 • „Власта на банот и на банската управа на Вардаската бановина на Косово и Метохија 1929-1941“, Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски мегу Република Македонија и република Србија, Битола 2016, 547-563.
 • „Проблеми на југословенско-албанској граници 1929-1941“, Војноисторијски гласник 1/2016, 67-91.
 • „Косово и Метохија у годинама приближавања Другом светском рату“, Косово и Метохија у Другом светском рату-седам деценија касније (тематски зборник међународног значаја), Косовска Митровица 2016, 21-42.
 • Сенатори Краљевине Југославије (биографије: Јордан Цветковић 73-74, Коста Димитријевић 82-83, Милош Драговић 84-85, Милутин Драговић 85-86, Радослав Дунић 86-87, Душан Ђерић 90-91, Драгослав Ђорђевић 92-93, Михаило Ђурић 94-95, Емил Гаврила 100-103, Богдан Гавриловић 103-105, Васо Глушац 110-111, Георг Грасл 112-113, Трајко Хаџи Бошковић 117, Спира Хаџи Ристић 120-122, Михаило Каламатијевић 143-144, Ђура Крџалић 162-163, Владимир Митровић 205, Коста Поповић 230-231, Јанко Самуровић 259, Џафер Сулејмановић 288-289, Глигорије Ташковић 303-304, Светозар Томић 307-309, Павле Вујић 333-335, Станојло Вукчевић 335-336, Ђуро Вукотић 339-340, Чедомир Захарић 341-342, Мухамед Златко 344, Јеремија Живановић 345-346), Београд 2016.
 • „Порођај и култура женског тела у етномедицини источне и јужне Србије“ (коаутор др Ена Мирковић)“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2017, 117-128.
 • „The Yugoslav State and the idea of the Greater Albania in the interwar Period“, Politics of Enmity, Institut za filozofiju I društvenu teoriju, Beograd 2018, 229-254.
 • “(Су)живот Срба и Албанаца на Косову и Метохији 1929-1941“, Хронотoп Косова и Метохије у науци и уметности (међународни тематски зборник), Лепосавић 2018, 419-439.
 • „Политичке, економске и културне прилике у Гњиланском срезу између два светска рата“, Лесковачки зборник 2019, 195-207.
 • „Прилог проучавању посмртних обичаја на Косову и Метохији у периоду измеђудва светска рата“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравственакултура, Зајечар 2018, 163-169.
 • Банови Краљевине Југославије- биографски лексикон (биографије: Драгослав П.Ђорђевић 44-46, Јеремија Живановић 175-177), ур. М.Павловић, П.Вајагић, Н.Стамболија, Београд: ИСИ, Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“,Друштво наставника историје Бачке Паланке, 2019.
 • „Soviet and Yugoslav economic influence in Albania 1945-1948: destabilizing threat orfactor for economic growth“, The great powers of influence on the security of small states(International scientific conference), Volume I, Skopje 2019, 43-53.
 • „History, culture and research of Kosovo and Metohija between the two world wars“,History, Culture and Research (3 rd edition), Targoviste: Cetatea de Scaun, 2019, 230-243.
 • „Clothing and entertainment in Kosovo and Metohija between the two world wars“,Токови историје 3/2019, 53-78.
 • „Pogranični promet Jugoslavije i Albanije i dvovlasnička imanja 1945-1948“, Istorija 20. veka 1/2020, 107-128
 • „Српско–албански односи у албанском уџбенику за 8. разред основне школе на Косову и Метохији“, Токови историје 1/2020, 199-220