Print

Др Срђан Милошевић

Истраживач сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 29.07.1982.
 • Место рођења: Чачак.
 • Школовање: Средња школа: 2001, Гимназија, Чачак.
 • Факултет: 2007, Универзитет у Београду, Филозофски факултет Београд, Одељење за историју.
 • Мастерска теза: 2007, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, "Идеолошке основе аграрне реформе у Краљевини СХС".
 • Запослење: 2009, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја Југославије, сељаштво у Србији и Југославији у 20. веку, историја историографије, методологија историографских истраживања
 • Е-маил:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Библиографија:

Монографије:

 • Istorija pred sudom. Istorijski i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića, Fabrika knjiga, Beograd 2013. [ISBN 978-86-7718-133-8, CIP 321.727:Карађорђевић П.323, (497.1)“1934/1941“, 343.294(497.11)“2011“]

Уређивање зборника:

  Politička upotreba prošlosti: o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru, Ur: M. Samardžić, M. Bešlin, S. Milošević, Novi Sad 2013. [ISBN 978-86-913171-6-4]

Чланци:

 • „Настава историје између употребе и злоупотребе“, Антропологија, 1, Петница 2005, 258 - 264.
 • „О једној десној ревизији погледа на антифашистичку борбу у Србији“, 60 година од завршетка Другог свјетског рата: како се сјећати 1945. године, Зборник радова, Институт за историју у Сарајеву, Сарајево 2006, 37–54.
 • „Аграрно питање – 'свето питање': идеолошки оквир међуратне аграрне реформе у Југославији“, Токови историје 1–2 /2008, Београд , 2009, 149–171.
 • „Идентитетски вредносни консензус: Краљевина Југославија као 'сељачка држава'“, Синтезис 1/2009, Београд, 2009, 15–28.
 • „'Ја теби певам, сељаче, и кличем' – сарадници Нове Европе о селу и сељаштву“, Нова Европа, збрник радова, ур. Марко Недић и Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд 2010, стр. 171–207. [ISBN 978-86-7095-168-6, UDK316.334.55(497.1)“1918/1941“(046)]
 • „The Arested Development: mythical characteristics in the ’five hunderd years of Turkish yoke’“, Images of Imperial Legacy, eds. Tea Sindbaek and Maximilian Harmuth, Lit Verlag, Berlin, 2011, pp. 68–78. [ISBN 978-3-643-10850-0]
 • "Emigrantska pisma Vladka Mačeka knezu Pavlu Karađorđeviću (1946.–1952.)", Časopis za suvremenu povijest, 2 (2012) 299 - 322.
 • Sretenje i/ili Dan državnosti, Etnoantropološki problemi 4 (2012)
 • „The Agrarian Reform – A ’Divine Thing’. Ideological aspects of the agrarian reform in the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes/Yugoslavia“, Transforming Rural Societies. Agrarian Property and Agrarianism in the Nineteenth and Twentieh Centuries, eds. Dietmar Müller and Angela Harre, Institute for Rural History, Studienverlag, Insbruk, Wien, Bozen, 2011, pp. 47–62. [ISBN 10: 3706549506, ISBN 13: 9783706549509]
 • „Медијско извештавање о рехабилитацији кнеза Павла Карађорђевића“, Годишњак за друштвену историју, 2/2012, 33–47, Београд 2013. (Удружење за друштвену историју) [УДК 930:316.75(497.11)”200/...”, 94(497.11)”1941”]:316.75, 316.774:32.019.51(497.11)”200/...”, 321.61:929 Карађорђевић П., ISSN 0354-5318, УДК часописа 93/99]
 • „Укидање монархије у Југославији: став југословенских комуниста према монархији од Другог заседања АВНОЈ-а до избора 1945. године“, Историјска трибина: "Истраживање младихсарадника Института за новију историју Србије", Београд 2013, 153–182. [УДК 323(497.1)"1943/1945", 342.849.2(497.1)"1945", ISBN 978-86-7005-118-8]
 • „Istorijski revizionizam i društveni kontekst“, Politička upotreba prošlosti: o istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru, ur. M. Bešlin, S. Milošević, Novi Sad, 2013, str. 11–25. [UDK94(100)“1939/1945“ : 316.64, ISBN 978-86-913171-6-4]
 • „Interpretacija istorije u Rešenju o rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića“, Zgodovinski časopis 3–4/2013, Ljubljana, 2013,450–470. (Zveza zgodovinskih društev Slovenije) UDK 929 Karađorđević P. „1934/1941“ [ISSN 0350-5774, UDK časopisa 949.712(05)
 • „Национални аспект дебате о аграрној реформи и колонизацији у Краљевини СХС (1919–1920. године)“, Токови историје 2/2013, Београд, 2013,53–74. (Институт за новију историју Србије) [УДК 314.113:323.1(497.1)"1919/1920"(093.2), 314.15-026.48(497.1)"1919/1920"(093.2), 332.021.8:631(497.1)"1919/1920"(093.2), IDBROJ 203803660, ISSN 0354-6497, УДК часописа 949.71]
 • „Рехабилитација кнеза Павла Карађорђевића у контексту међународног права. Прилог анализи судске праксе рехабилитација личности проглашених за злочинце после Другог светског рата“, Национални интерес 2/2013, Београд 2013, 273-290.(Институт за политичке студије, Београд) [УДК 343.294:929, ISSN 1452 - 2152, УДК 323.1(=163.41)]
 • „Interpretacija istorije u Rešenju o rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića“, Zgodovinski časopis 3–4/2013, Ljubljana, 2013,450–470. (Zveza zgodovinskih društev Slovenije) UDK 929 Karađorđević P. „1934/1941“ [ISSN 0350-5774, UDK časopisa 949.712(05)
 • „Between Profession and Ideology. Geodetic Profession in Socialist Yugoslavia (1945–1953)“, in: H. Siegrist, D. Müller (eds.), Professionen, Eigentum und Staat. Europäische Entwicklungen im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert, Götingen 2014, 207–329. [ISBN 978-3-8353-1462-7]
 • „Owning Land in Central Serbia: Contemporary Notions and Practices: The Case of Mrčajevci“, in: H. Siegrist, D. Müller (eds.), Property in East Central Europe: Notions, Institutions, and Practices of Landownership in the Twentieth Century, Berghahn Books, New York–Oxford, 2014. [ISBN 978-1-78238-461-8, eISBN 978-1-78238-462-5 eBook]
 • „О историји, праву, идеологији и моралу“, Токови историје 3/2013, Београд 2014, 333–352.(Научна полемика) [UDK часописа 949.71, ISSN часописа 0345-6797]
 • „Relativizacija i revizija: još jednom o značenju pojma antifašizam i njegovoj savremenoj (zlo)upotrebi u Srbiji“, u: M. Petrović (ur.), Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam. (Zlo)upotrebe istorije Španskog građanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije, Beograd 2014, 129–143. [ISBN 978-86-917675-0-1, Скуп је одржан у Београду, 12–13. 10. 2012. (Србија)]
 • „Okućje u Srbiji XIX veka: Jedan primer uticaja Vojne granice na Kneževinu Srbiju", u: Vojna granica u Banatu i banatski militari u XVIII i XIX veku, prir. M. Samardžić, M. Bešlin, Novi Sad, 2014., str. 69–74. [ISBN 978-86-89935-01-1, Скуп је одржан у Томашевцу, 30. 11. 2013. (Србија)]
 • „Antitotalitarna posla“, u: Stigma totalitarizma. Antitotalitarni diskurs u funkciji diskreditacije levice, ur. M. Bešlin, V. Martinov, Novi Sad, 2014., str. 33-36. [ISBN 978-86-80150-00-0 (broš.), Скуп је одржан у Новом Саду, 23. 11. 2013]