Print

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 01-176 од 30.09.2014.године

Наручилац

ИНСТИТУТ ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ

позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности „ЈНМВ - Услуга штампања публикација број 2-2014.“ .

Преузмите word документ