Традиција и трансформација политичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку

 

Традиција и трансформација. Историјско наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку - III 47019 (Др Момчило Митровић)

 

Однос између традиција и трансформација и њихов утицај на уобличавање националног идентитета нашли су се у средишту истраживања хуманистичких и друштвених наука последњих деценија 20. века. Основни циљ Пројекта јесте да протумачи утицај историјских феномена на процес формирања српског националног идентитета. Планирано је да тај циљ буде постигнут путем интердисциплинарних истраживања трансформација друштвено – економске структуре Србије. Централна претпоставка Пројекта је да традиције не представљају само преносиоце народних вредности, већ и политичке и идеолошке конструкције. Истовремено, трансформације су посматране не само као прогресивни друштвени токови, већ и као облици реафирмације постојеће праксе, па чак и регресивни процеси. Пројекат садржи и програм и план заштите културне баштине и њеног претварања у развојни ресурс Србије кроз процес образовања и дигитализације културног и историјског наслеђа.

С обзиром на ширину тематског оквира, интердисциплинарни приступ и слојевитост проучаваних питања, пројекат је подељен на три потпројекта 1. Контексти и компарације: Србија, Балкан, Европа. 2. Национални идентитет: политичке, друштвене и културне трансформације. 3. Стратегије баштињења: историјско наслеђе и његова заштита.

На реализацији пројекта у периоду од 2010. до 2019. учествовао је део истраживача из Института за новију историју Србије, уз сараднике са Катедре за Општу савремену историју и Семинара за музеологију и херитологију Одељења за историју уметности, Филозофског факултета у Београду.

Анализа је обухватила историјске процесе и интер културне промене у више домена хуманистичких дисциплина (политичка, дипломатска, економска и друштвена историја, култура сећања, идентитетске студије и сл.). Концепт традиције и трансформације омогућио је критичко преиспитивање структуре одређених друштвених група (економских, политичких, верских, војних, синдикалних, мањинских, интелектуалних) и сагледавање њиховог места у савременом друштвеном систему. Главни циљ пројекта – уочавање основа друштвене и политичке моћи и доминантних културних образаца (патријархалних, ауторитарних, демократских) и тумачење трансформације друштвене праксе у досадашњем историјском развоју Србије и Југославије – реализован је критичким преиспитивањем преношења нових идеја и трансформације друштвених односа, али и провером актуелних историографских знања о промени друштвених структура у Србији и Југославији у 20. веку. Осим тога, слојевитост феномена националног идентитета сагледавана је кроз интеракцију националних традиција и трансформације друштвених установа и односа. Да би се утврдили правац и степен трансформације друштва, било је неопходно, између осталог, уочити и маркирати тачке историјског дисконтинуитета и у тој равни анализирати, упоређивати и квалификовати промене код сваког од посматраних феномена. Први део посла свакако припада историографији, док се у анализу означених промена и њихових последица укључују и друге хуманистичке науке како би се поузданије препознале силе инерције које спутавају позитивну трансформацију друштва. Резултати истраживања би требало да допринесу повећању знања о друштвеним кретањима и променама насталим у прошлости, као и о кључним факторима који су утицали на развој простора.