"Срби и Југославија: Држава, друштво и политика"

Крајем фебруара 2006. године Министарство за науку и технолошки развој Србије (МНТР), после проведененог поступка међународних стручних рецензија и других консултација стручних тела, прихватило је да у целини финансира пројекат Института за новију историју Србије - Срби и Југославија: држава, друштво и политика. На Пројекту су ангажовани сви стручни сарадници института. Руководилац реализације Пројекта је др Момчило Исић, научни саветник ИНИС-а.

Пројекат је у својој основи припада области историјске науке, али у току његове реализације у пуном обиму ће се примењивати мултидисциплинарни приступ. У току израде Пројекта, обављене су консултације са страним институтима и истакнутим научницима који се баве историјом југоисточне Европе. Они су изразили спремност да се активно укључе у сарадњу током његове реализације.

У пројекту СРБИ И ЈУГОСЛАВИЈА: држава, друштво и политика дефинисани су у предмет истраживања, конкретни садражаји и постављен ближи циљ истраживања, али и назнечени правци рада за даљи период. Усвојени предлог Пројекта такође реферише о стању истражености наведених области у Југославији и свету.