Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

На основу члана 55., 57., 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012), а у вези са чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС, бр.29/2013“), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01- /32 од 05.02.2014. године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 01-/33 од 05.02.2014. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности припремила је

  • КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
  • за јавну набавку мале вредности –
  •  „ЈНМВ Услуге штампања публикација број 1/2014“

Преузмите wорд документ