Пројекти

Традиција и трансформација политичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку

Однос између традиција и трансформација и њихов утицај на уобличавање националног идентитета нашли су се у средишту истраживања хуманистичких и друштвених наука последњих деценија 20. века. Основни циљ Пројекта јесте да протумачи утицај историјских феномена на процес формирања српског националног идентитета. Планирано је да тај циљ буде постигнут путем интердисциплинарних истраживања трансформација друштвено – економске структуре Србије. Централна претпоставка Пројекта је да традиције не п

"СРБИ И РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ (Узроци и последице)"

Крајем фебруара 2002. године Министарство за науку и технолошки развој Србије (МНТР), после проведененог поступка међународних стручних рецензија и других консултација стручних тела, прихватило је да у целини финансира пројекат Института за новију историју Србије - Срби и распад Југославије (Узроци и последице). На Пројекту су ангажовани сви стручни сарадници института. Руководилац реализације Пројекта је др Миле Бјелајац, научни саветник ИНИС-а.
Пројекат је у својој основи припада области исто

"Срби и Југославија: Држава, друштво и политика"

Крајем фебруара 2006. године Министарство за науку и технолошки развој Србије (МНТР), после проведененог поступка међународних стручних рецензија и других консултација стручних тела, прихватило је да у целини финансира пројекат Института за новију историју Србије - Срби и Југославија: држава, друштво и политика. На Пројекту су ангажовани сви стручни сарадници института. Руководилац реализације Пројекта је др Момчило Исић, научни саветник ИНИС-а.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

На основу члана 55., 57., 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/2012), а у вези са чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС, бр.29/2013“), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01- /32 од 05.02.2014. године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 01-/33 од 05.02.2014. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности припремила је КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  за јавну набавку мале вредности –  „ЈНМВ Услуге штампања публикација број 1/2014“ Преузмите wорд документ