МА Немања Радоњић

истраживач сарадник

биографија:

Година рођења: Kрушевац, 1989.
завршио основне (2013) и мастер студије историје (2014) на Филозофском факултету Универзитета у Београду.
мастер теза: „Слика Балкана у часопису National Geographic 1888-2013”
добио је награду „Андреј Митровић“за најбољи мастер рад одбрањен на катедри за Општу савремену историју (2014).
Докторске студије уписао 2015. године.  „Слика Африке у Југославији 1945-1991“ на матичном факултету

Сарадник у настави и предавач по позиву на Факултету политичких наука на предметима Друштвена историја Србије,
Савремена политичка историја, Културе Балкана (2015-2016).
Сарадник у настави на Филозофском факултету на предметима Амерички 20. век и Пропаганда у 20. веку (2015-
2019).

Учествовао је на два међународна пројекта: Repräsentationen des sozialistischen
Jugoslawien im Umbruch (Humboldt, Berlin 2014-2019)
Socialism Goes Global (Exeter, Exeter, 2016-2018).
Сарадник у истраживању на изложбама: Човек не може опстати сам.
(Ре)концептуализација Музеја афричке уметности (2017), Тито у Африци. Слике
солидарности (2017), 180 година српско-британских односа (2018), Под лупом. Стари
Египат у музејским збиркама у Србији (2019).
Запослен у Институту за новију историју Србије у звању истраживач-сарадник (2018- ). Учествовао на више међународних и домаћих научних скупова, конференција и летњих школа, објавио је више чланака и
поглавља у тематским зборницима.
Област интересовања: Слика Другог у 20. веку; Односи социјалистичке Југославије и земаља Африке; Југословенско-амерички односи; Међународна солидарност у Хладном рату; Несврстаност; Ослободилачки покрети у другој половини XX века, Друштвена историја социјалистичке Југославије.

библиографија:

Научни чланци:
1.Радоњић, Немања „Not exactly out of Europe, but somehow on the fringes of the Orient“.
Слика Балкана у часопису National Geographic (1888-2013)“, Годишњак за друштвену
историју, (2013), година XX, свеска 3, 73-97.
2. Radonjić, Nemanja,”From Kragujevac to Kilimanjaro“: Imagining and re-imagining Africa
and the self-perception of Yugoslavia in the travelogues from socialist Yugoslavia” ,Godišnjak
za društvenu istoriju, (2016) godina XXIII, sveska 2, 55-89.

Поглавља у зборницима:
1. Radonjić, Nemanja, “Bubnjevi revolucije: Veda Zagorac i Zdravko Pečar.” U: Nyimpa kor
nzdidyi= čovek ne može opstati sam = one man,no chop. (Re)konceptualizacija Muzeja afričke
umetnosti, Zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, (ur.) Sladojević, Ana, Epštajn, Emilia, Muzej
afričke umentosti, Beograd 2017. 156-175.
2. Radonjić, Nemanja, “Srpska istoriografija o jugoslovensko-američkim odnosima za vreme
hladnog rata”, (ur.) Vučetić, Radina, Aleksić, Vesna, Sjedinjene američke države u društvenim i
humanističkim naukama u Srbiji, Centar za američke studije, Beograd, 2019.
3. Radonjić, Nemanja, “Veoma različitim putevima u socijalizam. Jugoslovenski komunisti i
afrički napredni pokreti (1945-1970)” U: (ur.) Duda, Igor, Komunisti i komunističke partije:
politike, akcije, debate, CKPIS, Pula, 2019.
4. Radonjić, Nemanja, “(Post)jugoslovenska istoriografija i “Treći svet” sa posebnim osvrtom na
područje Afrike”, (ur.) Grandits,Hannes, Ivanović, Vladimir, Janković, Branimir, Reprezentacije
socijalističke Jugoslavije: preispitivanja i perspektive, Udruženje za modernu historiju-Srednja
Europa, Sarajevo-Zagreb, 2019, 83-107.
5. Radonjić, Nemanja, „(Dis)unity in eating, a brotherhood in drinking? American travel writers
perceptions of Yugoslavia’s socialist cuisine“U: Brotherhood and Unity at the Kitchen Table?
Cooking, Cuisine and Food Culture in Socialist Yugoslavia, (ur.) Ivanović, Vladimir, Fotiadis,
Ruža, Vučetić, Radina, Srednja Europa, Zagreb, 2019.