МА Александар Ракоњац

Биографија:

Датум и година рођења: 9.4.1990.
Место рођења: Бајина Башта.
Школовање: Средња школа: 2009, Гимназија, „Јосиф Панчић“ Бајина Башта.
Факултет: 2014, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Почеци командно-планске привреде у Југославији 1946. године“.
Мастер теза: 2015, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Обнова југословенске привреде (1944−1947) – Индустрија и рударство“.
Докторска теза: Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Индустријализација Југославије (1947−1952). Планови и пракса“.Запослење: 2018, Институт за новију историју Србије.

Област интересовања: Привредна обнова Југославије после Другог светског рата, Индустријализација и електрификација Југославије током Првог петогодишњег плана, Привредна сарадња ФНРЈ/СФРЈ са светом, друштвена историја социјалистичке Југославије и задругарство као алтернативни модел привредног развоја.Библиографија:

Чланци:

1. Ракоњац, Александар. „Почеци привредног планирања у Југославији 1946. године - идеје, организација и институционализација“, Токови историје, 2/2016, 151–176. (УДК 338.26(497.1)"1946")
2. Rakonjac, Aleksandar. „Obnova jugoslovenske industrije 1944-1947.: ideje, planovi, praksa“. Istorija 20. veka, 2/2018, 87−100. (UDK: 338.1(497.1)''1944/1947'')
3. Ракоњац, Александар, „Исхрана становника Југославије у периоду обнове земље (1945-1947)“, Зборник Матице српске за историју, 94 (2016), 73–89. (UDK 613.2(497.1)"1945/1947")
4. Ракоњац, Александар. „Почеци корпоративизације државног сектора индустрије у Југославији (1945–1947)“, Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, I, НИСУН 6 (2017), 165–178. (УДК 338(947.1)“1945/1947“)
5. Ракоњац, Александар. „Покушај транзиције ка планирању у привреди – једногодишњи план производње индустрије и рударства за 1946. годину“, Место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, II, НИСУН 7 (2018), 173−184. (UDK 338(497.1)(091)”1946”)
6. Ракоњац, Александар. „Обнова старих и успостављање нових трговинских односа (1945-1947) - Југославија, СССР и државе „народне демократије““. Токови историје, 1/2018, 55−79. (УДК 94:339.9(497.1:47+57)”1945/1947”(093.2))