Др Софија Божић

виши научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 14.08.1964.
 • Место рођења: Београд.
 • Школовање: Средња школа: 1983, VIII београдска гимназија.
 • Факултет: 1989, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Група за историју.
 • Магистарска теза: 1996, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за националну историју новог века, "Српски лист (Српски глас) – гласило Српске народне странке на Приморју 1880-1904".
 • Докторска теза: 2007, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за националну историју новог века, "Срби у Хрватској и југословенска држава 1918-1929".
 • Запослење: 1996, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја Срба у Хрватској и српско-хрватских односа у ширем контексту политичке и друштвене историје српског народа у 19. и 20. веку.

Библиографија:
Монографије:

 • Политичка мисао Срба у Далмацији: Српски лист/глас 1880-1904, Београд 2001 и 2002, стр. 235. Срби у Хрватској 1918–1929, Београд, 2008, стр. 852.

Чланци и студије:

 • "Српска интелигенција Краљевине Далмације о европским темама 1880-1905", Токови историје, Београд 1-2/1996, стр. 33-53.
 • "Дубровачке теме у задарском Српском листу/гласу", Љетопис српског културног друштва "Просвјета", Загреб, 2/1997, стр. 144-149.
 • "Срби у Далмацији и Србија. Задарски Српски лист/глас о Србији 1880-1904", Нова српска политичка мисао, Београд, 1-2/1997, стр. 163-172.
 • "Срби и Српска православна црква у Хрватској 1918-1919". Токови историје, Београд, 1-2/1997, стр. 80-92.
 • "Милица Томић: стремљење ка модерном" Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века, 2, Београд, 1998, стр. 451-469.
 • "Срби у Далмацији и оснивање Друштва светог Саве", Љетопис српског културног друштва "Просвјета", Загреб, 3/1998, стр. 58-62.
 • "Српска народна странка у Краљевини Далмацији 1880-1904", Зборник о Србима у Хрватској, 4, Београд 1999, стр. 101-115.
 • "Српство Марка Мурата", Љетопис српског културног друштва "Просвјета", Загреб, 4/1999, стр. 294-317.
 • "Срби на простору Хрватске, Славоније и Далмације 1918-1929. Прилози за историју друштва", Годишњак за друштвену историју, Београд 1/ 2000, стр. 58-71.
 • „Између Србије и Хрватске : Светозар Прибићевић у виђењима савременика“, Историја XX века 2/2002, 117-135.
 • „Српско-хрватски односи у хрватским школама између два светска рата“, Образовање код Срба кроз векове, Београд 2003, с. 233-249.
 • „Београдско јавно мнење о Светозару Прибићевићу“, Токови историје 1-4/2001, Београд 2001, с. 7-20.
 • “Адам Прибићевић (скица за психолошки профил личности)”, Зборник о Србима у Хрватској 5, Београд 2004, 81-100.
 • "Српски учитељи у Северној Далмацији. Из заоставштине Радета Лежаића", Зборник о Србима у Хрватској 6, Београд 2006, 275-297.
 • "Почетак политичке активности Милана Прибићевића у Краљевини СХС/Југославији", Токови историје 3/2006, стр. 7-24.
 • „Срби у Хрватској, хегемонисти или потлачени? Случај осјечких Срба (1918-1924)“, Писати историју Југославије: виђење српског фактора, Београд 2007, 65-77.
 • „Српске династије у мемоаристици Срба из Хрватске“, Нововековне српске династије у мемоаристици, Београд 2007
 • „Представе и стереотипи о Србији у виђењима Срба из Хрватске (1918-1929)“, Србија у Југославији, Београд 2007, 225 – 265.
 • Срби у Хрватској, Славонији и Далмацији и парламентарни избори 1925. године, Токови историје 4/2007.
 • „Генерал Јован Белимарковић, војник и политичар (1827-1906)“, Делиград од устанка ка независности, Београд 2007, 301-310.
 • „Школа, књига, знање: основно школство у Краљевини СХС – Случај Срба у Хрватској“, Архив бр. 1–2, Београд 2007, 71–89.
 • „Колонизација добровољаца из Хрватске, Славоније и Далмације после Првог светског рата (1918-1931)“, Весник Војног музеја, Београд, 35/2008, 85–90.
 • „О србофобији код Хрвата из угла савременика: српски поглед (1918–1929)“, Расински анали 6, Крушевац 2008, 13–22.
 • „Срби у Далмацији после Првог светског рата – отварање питања“, Србско-далматински магазин 3, Сплит 2008, 39–57.
 • „Срби у Срему и парламентарни избори у Краљевини СХС“, Споменица Историјског архива „Срем“ 7, Сремска Митровица 2008, 9–25.
 • „Шегрти, помоћници, господари: друштво „Привредник“, трговина и занатство код Срба у Хрватској (1918–1929)“, Истраживања 19, Нови Сад 2008, 99–110.
 • „Српске политичке странке у Хрватској, Славонији и Далмацији и парламентарни избори 1927. године“, Зборник Матице српске за историју 77–78, Нови Сад 2008, 49–68.
 • „Срби из Хрватске у Народној скупштини (1919–1929), Настава и историја, 8–9/2008, 7–26.
 • „Почетак политичког организовања Срба у Хрватској после Првог светског рата и избори за Уставотворну скупштину Краљевине СХС 1920. године“, Зборник о Србима у Хрватској 7, Београд 2009, 317–336.
 • „Трговина и занатство код Срба у Хрватској кроз призму деловања друштва 'Привредник' (1918–1929)“, Српско привредно друштво „Привредник“ кроз три вијека, Загреб 2009, 95–107.