Др Александар В. Милетић

научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 02.02.1982.
 • Место рођења: Алексинац.
 • Школовање: Средња школа: 2001, Гимназија, Алексинац.
 • Факултет: 2008, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за историју.
 • Докторат: 2017, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за Историју Југославије
 • Запослење: 2008-2009, Алексиначка гимназија.
 • 2011, Институт за новију историју Србије.
 • Области интересовања: спољна политика социјалистичке Југославије, делатности историјских личности, политичке биографије.
 • email: samiletic82@gmail.com

Библиографија:

монографије:

 • Преломна времена. Милован Ђилас и западноевропска социјалистичка и социјалдемократска левица 1950-1954, ИНИС: Београд 2019. (ISBN 978-86-7005-160-7   УДК: 32:929 Ђилас М. ''1950/1954''   327(497.1) ''1950/1954''  323(497.1) ''1950/1954''  329.14(497.1) ''1950/1954'')

Грађа:

  1. ''Пријем делегације британских лабуриста код маршала Тита у оквиру њихове прве посете Југославији, 1950. године'', Токови историје, 1/2011, Београд 2012, стр. 137-164.

Чланци и студије:

 • 1.''Царски друм'', Трагања, 1/98, Алексинац 1998, стр. 47-50.
 • 2. ''Локалитет Зиндан'', Трагања, 2/99, Алексинац 1999, стр. 51-52.
 • 3. ''Обичан човек у необичном друштву'', у: Јосип Ерцеговић, Голгота Голи оток, Ниш 2007, стр. 7-9.
 • 4. ''Историја Алексинца – упоредна хронологија догађаја'', Трагања, 13/10, Алексинац 2010, стр. 26-32.
 • 5. ''Алексиначко Поморавље у ХIX веку (1833-1878)'', тематски зборник радова, Капија Поморавља,Историјски архив Крушевац, Варварин 2012, стр. 229-244.
 • 6. ''Спољнополитичка делатност Милована Ђиласа 1944-1953'', Југословенска дипломатија 1945-1961,тематски зборник радова, (ур. Слободан Селинић), ИНИС Београд 2012, стр. 291-312. (UDK 32:929 Ђилас М. 327(497.1)’’1944/1953’’ ISBN: 978-86-7005-103-4)
 • 7. ''Милован Ђилас и Јосип Броз Тито. Од сарадње до сукоба'', у: Трибина: истраживања младих сарадника ИНИС-а, зборник радова, (ур. др Зоран Јањетовић), Београд 2013, стр. 183-200. (УДК 32:929Ђилас М. 321.728/.74Тито323(497.1)''1945/1954'' ISBN 978-86-7005-118-8)
 • 8. ''Дисидентство као истраживачка тема у савременој српској историографији'', у: Хуманизација универзитета, тематски зборник радова са 2. међународног научног скупа НИСУН, (ур. проф. др Бојана Димитријевић), Том I, Ниш 2013, стр. 464-474. (УДК 323.22:321.74(497.1) ISBN 976-86-7379-297-2)
 • 9. ''Допринос Гојка Николиша настанку и развоју медицине у социјалистичкој Југославији '', у: Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, зборник докумената са 5. научно-стручног скупа, Зајечар 2014, стр. 125-132. (УДК: 61(497.11)(091)(082) ISBN: 978-86-84483-23-4)
 • 10. ''Комунистичка партија Југославије и догађаји од 27. марта 1941'', у: Срби и рат у Југославији 1941, зборник радова, (ур. др Драган Алексић), Београд 2014, стр. 231-249. (УДК 329.15(497.1)''1941''94(497.1)''1941'' ISBN: 978-86-7005-114-0)
 • 11. ''Милован Ђилас и питање разграничења између Србије и Хрватске 1945'', у: Историја и географија, сусрети и прожимања, зборник радова, (ур. др Софија Божић), Београд 2014, стр. 241-261. (УДК: 323(497.1)''1945'' 32:929 Ђилас М. ISBN: 978-86-7005-125-6)
 • 12. ''Милован Ђилас на власти. Пут ка дисидентству'', у: Личност и дјело Милована Ђиласа, зборник радова са међународног научног скупа, Никшић 2014, стр. 85-92. (УДК: 32:929 Ђилас М. ISBN: 978-86-7664-123-9 ISBN: 978-86-7798-082-5)
 • 13. ''Кратак преглед 'Ђиласологије'. Прилог изучавању биографије једне историјске личности'', тематски зборник радова са 3. међународног научног скупа НИСУН, (ур. проф. др Бојана Димитријевић), Том I, Ниш 2014, стр. 231-247. (УДК: 94(497.11)''19'' 321.74(491.1):929 Ђилас М. ISBN: 978-86-80029-62-7 ISBN: 978-86-7379-346-7)
 • 14. ''Relations between the Yugoslav and Romanian Communists in the Cold War. The Review of Archival Reords'', Revista archivelor (Archives review), No 2, LXXXVIII (2011), pp. 147-153. (ISSN: 1453-1755)
 • 15. ''Unrelized Nordic Dream'', Milovan Đilas and the Scandinavian Socialists, Токови историје, 3/2015, p. 89-104. (УДК: 327(497.1:48)''1952/1954'' (093.2) 329.14(48) ''1952/1954'' (093.2) 32:929 Ђилас М. ''1952/1954'' (093.2))
 •  16. ''Између два конгреса. Политички ставови Милована Ђиласа (1948-1952)'', у: Историјска трибина. Истраживања младих сарадника 2, Београд 2016, стр. 71-114. (УДК: 32:929 Ђилас М.)
 •  17. ''Политички и идеолошки прелом Милована Ђиласа (1948-1954)'', у: Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, тематски зборник радова, Наука и савремени универзитет 6 (НИСУН 6), Том I, Ниш 2017, стр. 179-188, (УДК: 929:32 Ђилас М.)
 • 18. ''The Relationships between Yugoslav Communists and Scandinavian Socialists in the Light of Yugoslav Sources (1950-1953)'', Acta Histriae, 27, 1/2019, pp. 75-87. (УДК: 94(05)  ISSN: 1318-0185(Print)  ISSN: 2591-1767 (Online)  DOI: 10.19233/AH.2019.04)
 • 19. ''Последице критичких ставова Милована Ђиласа на социјални аспект југословенског друштва почетком 50-их година'', у: Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova, tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Beograd 2019, str. 261-272. (ISBN 978-86-81394-05-2  УДК: 32:929 Ђилас М. 323 (497.1) ''1950/1954'')
 • 20. ''Развојне фазе сукоба Милована Ђиласа и Јосипа Броза Тита'', у: Савремено друштво и инаука, тематски зборник радова, НИСУН 8, Том 1, Ниш 2019, стр. 283-293.  (ISBN 978-86-7379-516-4  УДК: 94(497.1) ''1950/1954'', 323.23''1950/1954'')

https://www.youtube.com/watch?v=khnlvWuxaeU&t=3323s

https://rtsplaneta.rs/video/show/670087/

https://rtsplaneta.rs/video/show/670090/

https://rtsplaneta.rs/video/show/670093/